• Ελλάδα+30 211 012 3539
  • Ελλάδα+30 694 050 9056

Επαγγελματική Ανέλιξη

Ειδικότητα «Πλοήγηση»

Οι απόφοιτοι της τετραετούς φοίτησης, λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαΪκού βαθμού. Στη συνέχεια, μπορούν να καταλάβουν τη θέση του «συντρόφου» σε όλα τα πλοία της πολιτικής πλοήγησης και να διοριστούν σε θέσεις ακτής: διαχειριστής πλοίου, πράκτορας πλοίου, μεσίτης, εμπειρογνώμονας φορτίου, κ.ά.

ΑΕΝ Βάρνας

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Ειδικότητα « Ναυπηγική μηχανική και μηχανημάτων πλοίου»

Οι απόφοιτοι της τετραετούς φοίτησης λαμβάνουν το
μεταπτυχιακό τίτλο «Bachelor». Μπορούν να λάβουν τα εξής αξιώματα: «φύλαξη μηχανής στο επανδρωμένο μηχανοστάσιο με εξυπηρέτηση», «μηχανής της βάρδιας στο επανδρωμένο μηχανοστάσιο με εξυπηρέτηση αφύλακτη» πολιτικών πλοίων με απεριόριστη εξουσία της συγκρότημα παραγωγής ισχύος (ΣΠΙ), δεύτερος μηχανικός πλοίου με κύρια προωστηρία μηχανή ισχύος των ΣΠΙ έως 3 000 kW και επικεφαλής μηχανικός πλοίου με κύρια προωστηρία μηχανή ισχύος των ΣΠΙ έως 3000 kW στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρώπη. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της βιομηχανίας.

ΑΕΝ Βάρνας

Ναυτική Ακαδημία

Ειδικότητα «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του πλοίου»

Οι απόφοιτοι της τετραετούς φοίτησης λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαΪκού βαθμού, καθώς και άδεια ως ναυτικοί «ηλεκτρολόγοι πλοίου». Μπορούν να καταλάβουν τη θέση του “ηλεκτρολόγου” της κατηγορίας πλοίων αστικής πλοήγησης και άλλες διευθυντικές θέσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και στη βιομηχανία – μηχανικοί και εφαρμοστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Ναυτική Ακαδημία

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Ειδικότητα «Ηλεκτρονικά βοηθήματα πλοίων»

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαΪκού βαθμού. Μπορούν να εργαστούν στις θαλάσσιες και χερσαίες επικοινωνίες, στα ραντάρ και στα ραδιοβοηθήματα, στα συστήματα αυτοματισμού, καθώς και στη συντήρηση αυτών.

ΑΕΝ Βουλγαρία

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Ειδικότητα «Επιχείρηση στόλου και λιμένων»

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαΪκού βαθμού και προετοιμάζονται για τη στελέχωση των θέσεων του διοργανωτή, του αναπληρωτή διευθυντή του λιμανιού και επικεφαλής του μικρού λιμανιού. Μπορούν να καταλάβουν διαφορετικό τομέα και ειδικότητα στη διοίκηση λιμένων και στις ναυτιλιακές εταιρείες.

ΑΕΝ Βουλγαρία

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Ειδικότητα «Τεχνολογία επισκευαστικής»

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν τίτλο ακαδημαΪκού βαθμού και το χαρακτηρισμό του «μηχανικός της τεχνολογίας επισκευαστικής». Οι απόφοιτοι μπορούν να διοριστούν σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον τομέα της επισκευής πλοίων και της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Ναυτική Ακαδημία

Ναυτική Ακαδημία

Ειδικότητα «Εσωτερική ναυσιπλοΐα»

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα χρόνια. Οι φοιτητές λαμβάνουν ακαδημαϊκού βαθμού πτυχίο και μπορούν να άσκησουν τα καθήκοντά τους ως «αξιωματικοί φυλακής» όλων των σκαφών που ταξιδεύουν με πλοία, καθώς και σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στη διαδικασία μεταφοράς σε λιμάνια και σε εμπορικές εταιρείες εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

ΑΕΝ

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Ειδικότητα «Ωκεάνια τεχνολογία»

Οι απόφοιτοι της τετραετούς φοίτησης λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαϊκού βαθμού. Οι απόφοιτοι μπορούν να  απορροφηθούν σε μηχανικές, ερευνητικές θέσεις και θέσεις σχεδιασμού για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων.

ΑΕΝ

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Ειδικότητα «Διαχείριση των υδάτινων μεταφορών»

Αυτός ο βαθμός έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση διευθυντικών στελεχών του διεθνούς περιβάλλοντος της μεταφοράς νερού. Διαθέτει ένα συνδυασμό μηχανικής, οικονομικής, management και νομικής εκπαίδευσης. Θα προετοιμάσει τους μελλοντικούς ηγέτες και εμπειρογνώμονες για το διεθνές εμπόριο διά θαλάσσης και για τις δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών, λιμενικών κέντρων και κρατικών θεσμών έλεγχου.

ΑΕΝ

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Ειδικότητα «Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στη Ναυτιλία»

Η ειδικότητα «Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στη Ναυτιλία» έχει συσταθεί για να εκπαιδεύσει ειδικούς στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών, η οποία τέθηκε σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας. Η ευρείας βάσης διδασκόμενη ύλη επιτρέπει στους πτυχιούχους να εργαστούν ως επαγγελματίες στον τομέα των θαλάσσιων επιχειρήσεων.