Απαιτήσεις

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Απαιτήσεις

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Για σπουδές στη Βάρνα της Βουλγαρίας, οι διεθνείς φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί, ανταλλαγή, μεταφορά ή απλά επισκέπτες φοιτητές ανάλογα με το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει. Τα βουλγαρικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ανοικτά σε όλους τους διεθνείς φοιτητές που κατέχουν πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους καθιστά επιλέξιμους για τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα στην οποία έχουν λάβει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους.

Varna Denizcilik Üniversitesi

Προπτυχιακοί φοιτητές

Η βουλγαρική εκπαίδευση διακρίνεται από την ποικιλομορφία και την ποιότητα των προπτυχιακών προγραμμάτων της. Απαιτείται Δίπλωμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 4 έτη. Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων και την επιτυχή υπεράσπιση διατριβής, οι φοιτητές απονέμονται πτυχίο ή BSc. βαθμός.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Απαιτείται πτυχίο Bachelor. Οι φοιτητές εγγράφονται σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο επιλεγμένο πανεπιστήμιο με διάρκεια από 1,5 έως 2 έτη (ανάλογα με το πρόγραμμα). Μετά τη συσσώρευση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων και την επιτυχή υπεράσπιση διατριβής, οι φοιτητές απονέμονται πτυχίο MA ή MSc.

Φοιτητές ERASMUS

Για τους φοιτητές ανταλλαγής στο πρόγραμμα ERASMUS, η περίοδος σπουδών είναι από 3 έως 12 μήνες, όπως προβλέπεται στις διμερείς συμφωνίες.

Υποψήφιοι Διδάκτορες / Διδάκτορες

Απαιτείται μεταπτυχιακό δίπλωμα για την εγγραφή σε διδακτορικό πρόγραμμα. Η διάρκεια της διδακτορικής εκπαίδευσης είναι 3 έτη. Όταν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προγράμματος, οι φοιτητές απονέμονται διδακτορικό δίπλωμα.

Μεταφορά φοιτητών

Τα απαιτούμενα έγγραφα για τους φοιτητές μεταφοράς είναι πτυχίο Bachelor ή Master (ανάλογα με το πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλει αίτηση ο φοιτητής) συν τη μεταγραφή των βαθμών μεταφοράς πίστωσης.
Οι φοιτητές μετεγγραφής είναι φοιτητές που έχουν ήδη περάσει κάποια περίοδο σπουδών σε άλλο ίδρυμα διαπιστευμένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα ήθελαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο βουλγαρικό πανεπιστήμιο και να αποκτήσουν βουλγαρικό δίπλωμα.

Η διάρκεια των σπουδών τους εξαρτάται από την περίοδο που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Μετά την αποφοίτησή τους λαμβάνουν πτυχίο (Bachelor ή Master), ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

× WhatsApp